Uw partner in nieuwe- en gebruikte pallets

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Zoethout Pallets B.V.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN 1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ZH : De besloten vennootschap Zoethout Pallets B.V.; De afnemer : De natuurlijke of rechtspersoon die met ZH een overeenkomst tot verkoop en levering van zaken, dan wel een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden aangaat; De overeenkomst : De tussen ZH en de afnemer tot stand gekomen overeenkomst tot verkoop en levering van zaken dan wel het uitvoeren van werkzaamheden; Het geleverde : De door ZH aan de afnemer verkochte en geleverde zaken. 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZH uitgebrachte offertes en door haar gesloten overeenkomsten.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop gelden slechts voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 – OFFERTE

3.1 Offertes van ZH zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De overeenkomst komt tot stand door de order tot levering dan wel de opdracht tot het uitvoeren van werkzaamheden op grond van de door ZH uitgebrachte offerte. 
4.2 Indien de afnemer de order of opdracht mondeling verstrekt, wordt de schriftelijke order- of opdrachtbevestiging van ZH geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld ZH kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

5.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op het prijspeil van materialen, lonen, sociale lasten en andere kostenfactoren op de datum van dagtekening van de offerte. 
5.2 De in de orderbevestiging genoemde prijzen binden partijen, behoudens de hierna in artikel 5.3 opgenomen risicoregeling. 
5.3 ZH is gerechtigd de prijzen, ook indien deze reeds schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, onvoorziene omstandigheden of overmacht, daaronder begrepen: oliecrisis, extreme prijsstijgingen van met name hout op de Europese markt, stakingen, weersinvloeden en natuurrampen, een en ander indien tussen de totstandkoming van de overeenkomst en het tijdstip van levering een periode van meer dan twee maanden gelegen is.

ARTIKEL 6 – LEVERING 

6.1 Overeengekomen leveringstermijnen worden door ZH zo nauwkeurig mogelijk aangehouden, maar worden niet gegarandeerd. 
6.2 Vindt levering door ZH niet binnen de overeengekomen termijn plaats, is ZH eerst in verzuim nadat de afnemer haar heeft aangemaand om alsnog binnen een redelijke termijn te leveren en die levering is uitgebleven.

ARTIKEL 7 – TEKORTKOMINGEN

7.1 De afnemer dient een tekortkoming met betrekking tot het geleverde zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat hem van deze tekortkoming is gebleken of hem deze redelijkerwijs had moeten blijken, aan ZH te melden, op straffe van verval van het recht een beroep te doen op de tekortkoming.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Indien de afnemer aantoont dat ZH aansprakelijk is voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is die aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde. 
8.2 ZH is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en schade van derden.

ARTIKEL 9 – BETALING

9.1 Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling te verlangen indien ZH daartoe aanleiding ziet, vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum. 
9.2 Reclames ten aanzien van de kwaliteit, eigenschappen of hoeveelheid van het geleverde dan wel de uitgevoerde werkzaamheden geven de afnemer niet het recht de betaling op te schorten. 
9.3 Bij niet-tijdige betaling is de afnemer, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning vereist is, in verzuim en is over het achterstallige bedrag een direct opeisbare rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. 
9.4 Alle kosten, die voor ZH verbonden zijn aan de inning van hetgeen de afnemer aan ZH verschuldigd is, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor door ZH aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 1000,00.

ARTIKEL 10 – OVERGANGSRISICO EN EIGENDOM

10.1 Het geleverde is na levering voor risico van de afnemer. 
10.2 De door ZH geleverde zake blijven eigendom van ZH totdat de afnemer heeft voldaan aan alle vorderingen, voortvloeiende uit de tussen ZH en de afnemer bestaande overeenkomsten tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden, daaronder begrepen de vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van die overeenkomsten. 
10.3 Zolang ZH als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de afnemer zich jegens haar om het geleverde zorgvuldig te behandelen en het geleverde: a. niet te verpanden; b. niet te verwerken; c. niet over te dragen of af te geven, anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

11.1 Op alle overeenkomsten tussen ZH en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. 
11.2 Op alle overeenkomsten tussen ZH en de afnemer is het CISG (Weens Koopverdrag 1980) niet van toepassing. 
11.3 Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen ZH en de afnemer gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter in het arrondissement Breda, onverminderd het recht van ZH zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.